Algemene voorwaarden

downloaden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hi Gain Guitars

Vestigingsadres: Kruiswortel 10, 3453VN, De Meern
Bezoekadres: Lange Schaft 9a, 3991AP, Houten
Telefoonnummer: 030-8200586
Fax-nummer: 030-8201037
E-mailadres: info@higainguitars.com

KvK-nummer: 52308804
BTW-identificatienummer: NL.8503.87.644.B01

Bereikbaarheid Winkel: Dinsdag, woensdag, donderdag van 10:00 - 18:00

Vrijdag en zaterdag van 10:00 - 18:00 uur

Bereikbaarheid Oefenruimtes: Maandag van 14:00 - 23:00

Dinsdag t/m zondag van 11:00 - 23:00 uurArtikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hi Gain Guitars, hierna te noemen: “Hi Gain Guitars” of “HGG”, gevestigd te Houten en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen HGG en de consument. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomsten op afstand.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een correcte omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, drukwerk en andere communicaties binden de ondernemer niet. Gegevens in drukwerken verstrekt door HGG zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden HGG niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 5. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermelde prijs;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten en/of diensten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt HGG zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten betreffende activiteiten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

Artikel 9 - De Prijs

 1. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever. Waar gewenst kunt u de goederen verzekeren. Bij aankomst van de goederen dient de opdrachtgever zich verplicht te stellen van de staat.
 2. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na ontdekking aan de transporteur en ons te melden per e-mail of schriftelijk onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financie¨le markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 4. Alle aanbiedingen van Hi Gain Guitars zijn vrijblijvend en Hi Gain Guitars behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen na de overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzenkosten.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Geringe afwijkingen in kwaliteit, ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) e.d. van de geleverde artikelen geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer tegen de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 4. Indien HGG besluit een product dat wel gebruikt is terug te nemen (Dit gebeurt enkel in overleg met klant, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) dan zal 15% van het aankoopbedrag worden gerekend als administratiekosten.
 5. In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling (verkeerde artikel of kwaliteitsprobleem) dan behoudt HGG zich het recht voor het artikel te ruilen door een nieuw exemplaar sturen na retourneren van het ongewenste artikel.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed de aangegeven leveringstermijn vasthouden. Deze levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk e´e´n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Indien het product een custom shop of op persoonlijke bestelling gemaakt product betreft, wordt de bestelling definitief na 7 dagen en zal de consument het product moeten afnemen.
 6. In geval van ontbinding conform lid 4 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 8. Indien de Koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt door HGG aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen door HGG aan de Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk schriftelijk /per email contact met ons op en omschrijf duidelijk en volledig uw klacht. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt, zullen wij op uw klacht reageren. Als de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij u een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hi Gain Guitars of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van HGG, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HGG, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HGG overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. HGG is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter te Utrecht.
 3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 17 - Privacy

 1. Hi Gain Guitars zal alle persoonsgegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw e-mailadres wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces.

Artikel 18 - Elektronische communicatie en bewijs

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Hi Gain Guitars (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is HGG niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van HGG.
 2. De administratie van HGG geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de consument/klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


Algemene Voorwaarden & Huisregels OefenruimtesArtikel 1 - Verplichtingen huurder

 1. De huurder(s) is verplicht de gehuurde (oefen) ruimte, materialen, diensten en/of goederen, hierna aan te duiden als ruimte, slechts in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: de gehuurde ruimte overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder zijn aangegeven en/of overhandigd, te behandelen; Geen schade en / of veranderingen aan de materialen en/of ruimte te veroorzaken HGG te allen tijde toegang tot de gehuurde ruimtes te verschaffen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met toestemming van HGG te doen geschieden. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan HGG te melden. Zonder toestemming van HGG mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Indien afmelding moet de huurder het minimale opzegtermijn van 24 op de reserveerde ruimte aanhouden.

Artikel 2 - Schade, Gebreken en Reparatie

 1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan de huurder in rekening gebracht.
 2. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
 3. HGG is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Artikel 3 - Verzekering

 1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde ruimte gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de materialen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 1. Voor schade die (aan) de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde ruimte zou kunnen ontstaan, is Hi Gain Guitars niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal HGG ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 5 - Opzegging/Ontbinding

 1. De overeenkomst kan door HGG in alle redelijkheid, maar met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder zal moeten geschieden door schriftelijk, danwel een telefonische melding minimaal 24 uur voor de boeking.
 2. Bij bee¨indiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, en gereinigd, weer ter beschikking van HGG worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen en of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoon gemaakt, is HGG gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is HGG bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 4. Indien de huuroverkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is HGG gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van HGG op verdere schadevergoeding.


www.HiGainGuitars.comBrands
Newsletter
Altijd als eerste op de hoogte.
E-Mail Address:

 
Weehbo Mastiff Distortion Pedal
...
Our Price: €189,00
Our Price: €139,00                
in cart 0 items
Why Hi Gain
 • Personal Advice
 • Professional Service
 • Exclusive instruments
 • Always checked and tuned set-up
 • Free delivery from €50,-
 • Secure payment
There are currently no product reviews